Disclaimer

Deze website (hierna “de website” genoemd) is een gezamenlijk initiatief van de FOD Economie, gas.be en Synergrid met de steun van de federale regering, de Gewesten, FEBEG en de heer Jean-Marc Delporte, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie (hierna “de uitgever” genoemd).

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden, die in deze disclaimer worden omschreven, aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. De uitgever kan deze op elk ogenblik wijzigen.

2. Doel van de website en beperkingen

Deze website moet de internetgebruikers informatie verlenen over de modaliteiten en de gevolgen van de campagne voor de geleidelijke overschakeling van gas met een laagcalorisch vermogen (arm gas) afkomstig uit Nederland naar gas met een hoogcalorisch vermogen (rijk gas). Deze campagne zal in België tot 2030 lopen. 

De website verstrekt algemene informatie. De website is niet noodzakelijk alomvattend en exhaustief, noch beschrijft hij alle mogelijke gevallen, zowel op het vlak van de organisatie van de omschakeling van de netwerken, als wat de gasinstallaties en -toestellen betreft.

3. Gebruik van de website

De inhoud van deze website strekt er uitsluitend toe, enerzijds de gebruiker algemene informatie te verschaffen over de werkzaamheden die betrekking hebben tot de omschakeling van arm naar rijk gas en anderzijds de particulieren, ondernemingen/werkgevers en bevoegde technici te sensibiliseren voor hun verantwoordelijkheden en rollen bij deze gasconversie. Niets op de website kan beschouwd worden als een aankoopaanbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

De internetgebruiker moet ook rekening houden met de gewestelijke of de specifieke wetgevingen die bijkomende verplichtingen kunnen opleggen, die niet noodzakelijkerwijs op de website worden vermeld.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van derden zou kunnen schaden. Behalve indien anders vermeld of indien ze gemachtigd zijn door de FOD Economie, mogen de gebruikers de documenten en visuele dragers, die via de website ter beschikking worden gesteld, niet wijzigen. 

5. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat deze website uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt verkregen in het kader van het gebruik van de service is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat alleen hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

Deze website wordt als een service aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. De uitgever garandeert niet dat de service niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, en dat mogelijke fouten verbonden aan de gebruikte software, gecorrigeerd zullen worden.

De aanwezigheid op de website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgaranties van deze websites vanwege de uitgever in.

Externe websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door de uitgever niet gecontroleerd en de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige, onjuiste of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. 

Algemeen kan de uitgever in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd is op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was de uitgever op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. De uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de internetgebruikers.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

Alle informatie van de communicatiekit die kan worden gedownload, zoals brochures, logos, visuele dragers, affiches en andere informatiedragers mag vrij afgedrukt, verstrekt, verspreid en op internet gebruikt worden, om zo bij te dragen aan de informatieverspreiding rond de conversie van arm naar rijk gas, op voorwaarde dat deze informatie niet commercieel zal worden gebruikt. De gebruiker wordt aangeraden de teksten van de website niet te wijzigen en die bij gebruik volledig over te nemen.

7. Regeling van geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze service, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). De uitgever behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien hij dit opportuun acht.

8. Gebruik van persoonsgegevens

De uitgever draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever van deze site, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of andere vragen per e-mail meedelen naar info.eco@economie.fgov.be