Disclaimer

Deze website (hierna “de website” genoemd) is een gezamenlijk initiatief van de FOD Economie, gas.be en Synergrid met de steun van de federale regering, de Gewesten, FEBEG en mevrouw Séverine Waterbley, voorzitster van het Directiecomité van de FOD Economie (hierna “de uitgever” genoemd).

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden, die in deze disclaimer worden omschreven, aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. De uitgever kan deze op elk ogenblik wijzigen.

2. Doel van de website en beperkingen

Deze website moet de internetgebruikers informatie verlenen over de modaliteiten en de gevolgen van de campagne voor de geleidelijke overschakeling van gas met een laagcalorisch vermogen (arm gas) afkomstig uit Nederland naar gas met een hoogcalorisch vermogen (rijk gas). Deze campagne zal in België tot 2025 lopen. 

De website verstrekt algemene informatie. De website is niet noodzakelijk alomvattend en exhaustief, noch beschrijft hij alle mogelijke gevallen, zowel op het vlak van de organisatie van de omschakeling van de netwerken, als wat de gasinstallaties en -toestellen betreft.

3. Gebruik van de website

De inhoud van deze website strekt er uitsluitend toe, enerzijds de gebruiker algemene informatie te verschaffen over de werkzaamheden die betrekking hebben tot de omschakeling van arm naar rijk gas en anderzijds de particulieren, ondernemingen/werkgevers en bevoegde technici te sensibiliseren voor hun verantwoordelijkheden en rollen bij deze gasconversie. Niets op de website kan beschouwd worden als een aankoopaanbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

De internetgebruiker moet ook rekening houden met de gewestelijke of de specifieke wetgevingen die bijkomende verplichtingen kunnen opleggen, die niet noodzakelijkerwijs op de website worden vermeld.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van derden zou kunnen schaden. Behalve indien anders vermeld of indien ze gemachtigd zijn door de FOD Economie, mogen de gebruikers de documenten en visuele dragers, die via de website ter beschikking worden gesteld, niet wijzigen. 

5. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat deze website uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt verkregen in het kader van het gebruik van de service is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat alleen hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

Deze website wordt als een service aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. De uitgever garandeert niet dat de service niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, en dat mogelijke fouten verbonden aan de gebruikte software, gecorrigeerd zullen worden.

De aanwezigheid op de website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgaranties van deze websites vanwege de uitgever in.

Externe websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door de uitgever niet gecontroleerd en de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige, onjuiste of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. 

Algemeen kan de uitgever in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd is op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was de uitgever op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. De uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de internetgebruikers.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

Alle informatie van de communicatiekit die kan worden gedownload, zoals brochures, logos, visuele dragers, affiches en andere informatiedragers mag vrij afgedrukt, verstrekt, verspreid en op internet gebruikt worden, om zo bij te dragen aan de informatieverspreiding rond de conversie van arm naar rijk gas, op voorwaarde dat deze informatie niet commercieel zal worden gebruikt. De gebruiker wordt aangeraden de teksten van de website niet te wijzigen en die bij gebruik volledig over te nemen.

7. Regeling van geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze service, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). De uitgever behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien hij dit opportuun acht.

8. Gebruik van persoonsgegevens

Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/67 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

8.1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen. 

We verzamelen en verwerken ook gegevens:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

8.2. Bewaringsduur

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, mogen deze persoonsgegevens gedurende langere tijd worden bewaard.

Ook gegevens die met het oog op archivering, in het openbaar belang, worden bijgehouden, mogen langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Zelfs in het geval van persoonsgegevens is de archiefwet van toepassing.

Om te bepalen welke documenten, databanken, ... naar het Rijksarchief moeten worden overgebracht, moet men zich baseren op de archiefselectielijsten (geef FOD Economie als zoekterm in: alle archiefselectielijsten zijn er gerangschikt volgens algemene directie en stafdienst). 

8.3. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten over de persoonsgegevens die we verwerken:

het recht van inzage,

het recht op rechtzetting,

het recht om bezwaar aan te tekenen en

het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

Contactgegevens:

Per e-mail:
dpo@economie.fgov.be

Per brief:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
Bureau 9A01
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel


8.4. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics gebruikt cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Ze bevatten een uniek identificatienummer.

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en zich op die website te verplaatsen; ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de efficiëntie van gebruik van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren (bv. taalkeuze).

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

Onze cookies maken het mogelijk om:

 • ervoor te zorgen dat de website functioneert zoals bedoeld;
 • uw parameters te behouden tijdens uw bezoek en tussen twee bezoeken in (bv. uw taalkeuze bij uw bezoek aan de website);
 • de snelheid en veiligheid van de site te verbeteren;
 • onze pagina's te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter;
 • onze website voortdurend te verbeteren (bv. voor statistische en kwalitatieve doeleinden).

We gebruiken geen cookies:

 • om identificeerbare persoonsgegevens te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
 • om gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
 • om gegevens door te sturen naar advertentienetwerken;
 • om persoonsgegevens aan derden door te geven;
 • voor commerciële doeleinden.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om cookies te weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de beschikbare diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

8.5. Klachten

Als u vindt dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Per e-mail:
contact@apd-gba.be

8.6. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail:
dpo@economie.fgov.be

Per brief:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
Bureau 9 A01
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel