Veelgestelde vragen (FAQ)

 • WAT VERSTAAN WE ONDER ARM GAS, RIJK GAS EN DE OMSCHAKELING OF GASCONVERSIE?

  • Waarom gebruikt men twee verschillende types gas in België?

   Sinds 1966 importeert België aardgas uit Nederland. Er waren rond Groningen (Slochteren) immers aanzienlijke gasvoorraden beschikbaar, zogenaamd ‘arm’ gas. Verder ligt Nederland vlak bij ons land en is het economisch stabiel. Kortom, de import vanuit Nederland was voor België een uitstekende keuze.

   Door een snelle toename van het gasverbruik op het einde van de jaren ’70, begon ons land bijkomend gas te importeren, onder meer uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dit gas heeft een andere samenstelling dan het Nederlandse gas. Men noemt het ‘rijk’ gas omdat eenzelfde volume gas meer energie bevat.

  • Wat is het verschil tussen arm en rijk gas?

   De samenstelling van aardgas verschilt naargelang de herkomst. In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer 15 procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden 15 procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen. Daarom wordt het ook laagcalorisch gas, L-gas of arm gas genoemd. Aardgas afkomstig uit de rest van de wereld is meestal hoogcalorisch gas, H-gas of rijk gas genoemd.

  • Waarom is de omschakeling naar rijk gas nodig?

   Nederland heeft beslist om de uitvoer van gas uit Groningen (Slochteren) geleidelijk aan te verminderen en in 2030 helemaal stop te zetten. Dat betekent dat België tegen ten laatste 2030 het arm gas uit Nederland moet vervangen door rijk gas uit andere regio’s van de wereld om de levering van gas te blijven verzekeren. Om dit mogelijk te maken, moet het distributienetwerk aangepast worden. Zo zullen alle gasgebruikers rijk gas kunnen verbruiken. 

   In 2017 verbruikte al ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers rijk gas.

  • Is het de eerste keer dat we zo’n omschakeling doorvoeren?

   Neen, omschakelingen zijn ook al in het verleden gebeurd. In 1966 zijn we omgeschakeld van stadsgas naar aardgas. En sinds 1978 zijn al verschillende regio’s van ons land overgeschakeld op rijk gas. Het gaat om West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en een groot deel van de provincie Luik. Om die reden verbruikt nu al ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers rijk gas.

  • Hoe zullen we ervoor zorgen dat we geen arm gas meer nodig hebben?

   Nederland zal geleidelijk aan zijn export van gas uit Groningen verminderen, met het oog op een totale stop ten laatste in 2030. Regio per regio zullen we de omschakeling van arm naar rijk gas doorvoeren om de consumptie van Nederlands arm gas geleidelijk aan te verminderen. Zo hebben we uieindelijk geen arm gas meer nodig. Er bestaat een indicatief tijdschema met een omschakelingsplan voor elke gemeente.

   Je kunt op deze site nagaan of je gemeente volledig, gedeeltelijk of helemaal niet omschakelt naar rijk gas, met behulp van je postcode. Meer informatie over je persoonlijke situatie vind je op de website van je distributienetbeheerder en/of je gewest.
    

  • Wanneer zal de omschakeling plaatsvinden?

   In België waren er in 2017 ongeveer 1,6 miljoen gasgebruikers betrokken. Dit grote aantal maakte het noodzakelijk om de omschakeling te spreiden in de tijd. Daarom begon de omschakeling in 2018 en zal ze doorlopen tot in 2024. Elk jaar wordt in meerdere gemeenten de omschakeling doorgevoerd, in de zomer, wanneer het verbruik lager is. Hiervoor werd een indicatief tijdschema opgesteld. 

   Je kunt op deze site nagaan of je gemeente volledig, gedeeltelijk of niet omschakelt naar rijk gas, met behulp van je postcode. Meer informatie over je persoonlijke situatie vind je op de website van je distributienetbeheerder en/of je gewest.

  • Hoe is de kalender voor de omschakeling opgesteld?

   De kalender voor de omschakeling werd opgesteld op basis van het gasverbruik en de bestaande gasinfrastructuur. Daarbij werd rekening gehouden met de bevoorradingszekerheid van alle gasgebruikers en de optimalisatie van de kosten. 

   De volgende elementen hebben meegespeeld in het opstellen van de kalender:

   • de omschakeling van zuid naar noord, richting Nederlandse grens;
   • de organisatie en de mogelijkheden van het netwerk voor het gastransport;
   • het hergebruik van bestaande leidingen, waar mogelijk;
   • de optimalisatie van de bij de consumenten uit te voeren werken.

   Dit betekent concreet dat consumenten opgedeeld worden in groepen. Alle gasgebruikers binnen een groep worden telkens tegelijk voorbereid op de omschakeling. Ze schakelen op dezelfde dag over van arm naar rijk gas.
    

  • Waarom is het tijdschema indicatief? Kan het dan nog veranderen?

   Het huidige tijdschema is in theorie definitief. We spreken echter liever van een indicatief tijdschema omdat het nog gewijzigd kan worden door onverwachte gebeurtenissen zoals technische redenen of als de Nederlandse overheid nieuwe beslissingen zou nemen of zelfs omwille van externe factoren (zoals de coronacrisis).

  • Welke gemeenten/provincies moeten omgeschakeld worden?

   1,6 miljoen particulieren en bedrijven uit Brussel en uit de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen, die op dit moment Nederlands gas verbruiken, zullen overschakelen naar rijk gas. 

   Het gaat om heel wat gebruikers, daarom moet de omschakeling naar rijk gas gespreid worden in de tijd. De omschakeling begon in 2018 en duurt tot 2024. Elk jaar wordt een aantal gemeenten omgeschakeld, in de zomer, wanneer het gasverbruik lager is. Hiervoor bestaat een indicatief tijdschema.

   Je kunt op deze site nagaan of je gemeente volledig, gedeeltelijk of helemaal niet omschakelt naar rijk gas, met behulp van je postcode. Meer informatie over je persoonlijke situatie vind je op de website van je distributienetbeheerder en/of je gewest.

  • Van waar zal het bijkomend rijk gas komen?

   De gasleveranciers beslissen waar zij het gas aankopen dat ze dan aan hun klanten leveren. Vandaag gaat dat meer bepaald om Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dankzij de methaanterminal in Zeebrugge, hebben de gasleveranciers ook de mogelijkheid om gas aan te kopen uit de regio rond de Kaspische Zee, Noord-Afrika of gelijk welke andere regio.

  • Komt er in de toekomst nog een omschakeling als de gasvelden die we gebruiken, op hun beurt uitgeput raken?

   Er zijn enorm veel gasvelden op de wereld waarvan de samenstelling van het gas ongeveer dezelfde is als die van het rijk gas dat we in België nu al verbruiken, en dat we vanaf 2025 allemaal zullen verbruiken. Het is dus makkelijk om gas in te voeren van een andere gasbron. Een nieuwe omschakeling is met andere woorden zeer weinig waarschijnlijk.

  • Zijn er veranderingen voorzien voor LPG, CNG, propaangas of butaangas ?

   Neen. De omschakeling heeft niets te maken met gas in flessen (propaan of butaan), noch met gas voor voertuigen (LPG, CNG).

   LPG (Liquid Petroleum Gas), propaan- en butaangas zijn gassen op basis van petroleum en zijn geen aardgas.

   CNG (Compressed Natural Gas) is ook aardgas, en dus hetzelfde gas als datgene dat we verbruiken om te verwarmen of te koken. Voertuigen die rijden op CNG kunnen zowel arm als rijk gas verbruiken en hoeven dus niet te worden aangepast. Ook de individuele huishoudelijke toestellen om CNG-voertuigen te vullen (slow fill) moeten niet worden aangepast. Alleen stations die CNG aanbieden zullen aangepast moeten worden aan rijk gas.

  • Wat is het verschil tussen de distributienetbeheerder en de leverancier?

   De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de technische installaties die je van gas voorzien (de leidingen en kleppen tot en met je gasmeter). Hij is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de gasdistributienetten. Daarnaast staat hij ook in voor de distributie van gas naar de gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk. Zijn verantwoordelijkheid stopt bij je gasmeter. Wie je distributienetbeheerder is, hangt af van waar je woont. 

   De gasleverancier koopt op de markt grote hoeveelheden gas in bulk en verkoopt die door aan de gebruikers (particulieren en professionelen). De gasleverancier is verantwoordelijk voor de administratie en facturatie van het gas dat je verbruikt. Hij zal meer en meer rijk gas kopen ter vervanging van arm gas. Hij stelt je gasfactuur op, op basis van het verbruik dat gemeten wordt door je distributienetbeheerder. Je kunt je gasleverancier vrij kiezen.

  • Wie is mijn distributienetbeheerder?

   Je kunt op deze site nagaan wie je distributienetbeheerder is met behulp van je postcode.

  • Wie is mijn gasleverancier?

   Je vindt de gegevens van je gasleverancier op je gasfactuur.

  • Over welke gastoestellen gaat het?

   Bij particulieren gaat het vooral over volgende gastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, ovens,  convectoren en sierhaarden.

   Bij bedrijven gaat het vooral over volgende gastoestellen:

   • verwarmingstoestellen: verwarmingsketels, heteluchtgeneratoren, luchtverhitters, infraroodstralers (helder en donker) en warmtepompen;
   • toestellen met warmtekrachtkoppeling (productie van warmte en elektriciteit);
   • boilers om water te verwarmen;
   • professionele kooktoestellen: kookplaten, friteuses, grilltoestellen, woktoestellen, braadovens, braadroosters en andere;
   • wasmachines/wastoestellen, droogkasten;
   • industriële thermische toepassingen.

   Je moet al deze toestellen laten nakijken om er zeker van te zijn dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

   De omschakeling naar rijk gas gaat enkel over aardgas. We praten hier niet over gas in flessen (propaan of butaan), noch over gas voor voertuigen (CNG, LPG).

  • Wat houdt het nazicht van gastoestellen voor de omschakeling in?

   Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hebben verwittigd. Je moet dit nazicht laten uitvoeren zodat je zeker bent dat je toestellen ook na de omschakeling veilig en correct zullen werken.

   Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling. Als je dit nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. Het is niet nodig om een bewijs van dit nazicht naar de overheid te sturen.

   De bevoegde technicus kijkt de compatibiliteit van je gastoestellen met rijk gas na en regelt ze eventueel bij. Het is mogelijk dat hij twee bijstellingen moet doen: een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling.

   Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle gastoestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan. 

  • Heeft de sluiting van de gasvelden in NL op 1 oktober 2023 een impact op de BE bevoorradingszekerheid?

   Neen, noodzakelijk laagcalorisch gas werd en zal worden geproduceerd met behulp van conversiemachines (productie van pseudo-L-gas). Hoogcalorisch gas wordt met andere woorden, door toevoeging van stikstof, compatibel gemaakt met het net voor laagcalorisch gas. 

  • Is er een risico van gastekort voor BE en onder meer voor de gemeenten die nog niet geconverteerd zijn?

   Neen, laagcalorisch gas gebruikers die nog niet geconverteerd zijn, kunnen zonder problemen verder aardgas blijven verbruiken. De conversie wordt tijdig bekend gemaakt door de distributienetbeheerder (zie FAQ hoger: gasverandert.be).

 • IMPACT VOOR GASGEBRUIKERS

  • Wat moet ik doen indien ik ook omschakel?

   Laat al je gastoestellen  nakijken door een bevoegd technicus vanaf het moment dat je op de hoogte wordt gebracht door je distributienetbeheerder en/of gasleverancier. Zo ben je zeker dat ze na de omschakeling nog correct en veilig zullen werken. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. Het is niet nodig om een bewijs van dit nazicht naar de overheid te sturen.

  • Waarom moet ik mijn gastoestellen laten nakijken? Wat gebeurt er als ik mijn gastoestellen niet laat nakijken?

   Je toestellen niet laten nakijken kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu en in bepaalde omstandigheden kan je gezondheid en/of die van je medewerkers eronder lijden. Over veiligheid gesproken: denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

   Niet alle toestellen zijn geschikt om met rijk gas te werken, met name toestellen van voor 1978 en bepaalde buitenlandse toestellen.

   Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voor een veilige werking voldaan is. Zo kun je op je twee oren slapen.

   Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle gastoestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan. Het is niet nodig om een bewijs van dit nazicht naar de overheid te sturen.

  • Ik wil niet omschakelen naar rijk gas. Kan dat?

   Neen. Na de omschakeling zal er geen arm gas meer beschikbaar zijn in je straat. Alleen rijk gas zal nog beschikbaar zijn via het distributienetwerk.

  • Stoot rijk gas meer CO uit dan arm gas?

   Neen, rijk gas en arm gas produceren dezelfde hoeveelheid CO, op voorwaarde dat je gastoestel correct afgesteld is. Dat is één van de redenen waarom je alle toestellen die op gas werken moet laten nakijken. 

   Denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

  • Wat kost het nazicht van mijn gastoestellen?

   De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van je toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat je hebt en van de tarieven van je bevoegde technicus. Reken op een kostprijs tussen € 0 en € 150 voor 1 tot 3 huishoudelijke toestellen. Dit is een schatting zonder engagement geldig in september 2017, rekening houdend met de prijzen die gelden op de markt en de vele technische parameters. Voor grotere of professionele toestellen is het best om een offerte te vragen aan je bevoegde technicus. 

   Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je het laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. 

   Zo vermijd je dat de technicus twee keer moet komen en je dus twee keer verplaatsingskosten moet betalen.

  • Is het mogelijk dat mijn toestel niet compatibel is met rijk gas en niet aangepast kan worden?

   Ja, dat is mogelijk. 

   Gastoestellen van en na 1978 zijn over het algemeen geschikt voor rijk gas maar moeten soms aangepast worden om correct en veilig te werken. 

   Toestellen van voor 1978 zijn meestal niet geschikt en zullen dus waarschijnlijk moeten vervangen worden. Informeer u of er premies zijn voor de vervanging van gastoestellen. Dit kan per regio en per periode verschillen.

   Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

   Laat al je toestellen sowieso nakijken door een bevoegd technicus. Zo ben je zeker dat ze na de omschakeling nog correct en veilig zullen werken.

  • Wat moet ik doen als mijn toestel (vermoedelijk) dateert van voor 1978?

   De meeste toestellen van voor 1978 zijn niet geschikt voor rijk gas en zullen moeten worden vervangen. Informeer u of er premies zijn voor de vervanging van gastoestellen. Dit kan per regio en per periode verschillen.

   Laat al je toestellen sowieso nakijken door een bevoegd technicus. Zo ben je zeker dat ze na de omschakeling nog correct en veilig zullen werken.

  • Als ik mijn toestel na 1978 heb gekocht, kan ik er dan zeker van zijn dat het correct en veilig zal werken met rijk gas?

   De meerderheid van de toestellen die na 1978 in ons land verkocht is, is geschikt voor arm en rijk gas. Sommige onder hen zijn echter specifiek afgesteld om te functioneren met arm gas. In dat geval is het nodig om het toestel opnieuw te laten afstellen zodat het correct kan werken met rijk gas. Je bevoegde technicus kan in dat geval je toestel opnieuw bijstellen. Het is ook mogelijk dat hij twee bijstellingen moet doen : een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling. Informeer u of er premies zijn voor de vervanging van gastoestellen. Dit kan per regio en per periode verschillen.

   Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

   Laat in elk geval al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hebben verwittigd. Zo ben je er zeker van dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

  • Wat als ik mijn toestel in het buitenland heb gekocht?

   Opgepast: alleen toestellen die aan de Belgische wettelijke normen beantwoorden, mogen geïnstalleerd worden. Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

   Informeer u of er premies zijn voor de vervanging van gastoestellen. Dit kan per regio en per periode verschillen.

   Laat sowieso al je gastoestellen nakijken door een bevoegd technicus. Zo ben je er zeker van dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

  • Hoe kan ik zien of mijn toestel goed werkt op rijk gas? Kan ik zelf nakijken of mijn toestellen klaar zijn om te functioneren met rijk gas?

   Neen, je kunt dat niet zelf nakijken ! Zelfs wanneer je toestel geschikt is voor rijk gas, kan het namelijk specifiek bijgeregeld zijn voor arm gas. Deze afstelling kan alleen achterhaald worden door de samenstelling van de uitlaatgassen te meten. Daarom moet de controle door een bevoegd technicus uitgevoerd worden. 

   Als je toestel effectief bijgeregeld werd, moet het voor de omschakeling opnieuw afgesteld worden, voor je gezondheid, het milieu en de goede functionering van het toestel na de conversie. 

   Laat sowieso al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hebben verwittigd. Zo ben je er zeker van dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

  • Zal de omschakeling effect hebben op mijn gasfactuur?

   De omschakeling naar rijk gas verandert niets aan je gasfactuur. Je betaalt hetzelfde bedrag als voor de omschakeling, maar de berekening op je factuur zal er anders uitzien.

   Tijdens de jaarlijkse meterlezing door je distributienetbeheerder, lees je op je gasmeter het gasvolume dat je hebt verbruikt. Dit wordt uitgedrukt in aantal m³. Je distributienetbeheerder zet het gasvolume dat je verbruikte met een wiskundige formule om in kWh. Je betaalt dus het bedrag van de hoeveelheid energie die je verbruikt hebt, uitgedrukt in kWh en niet in aantal m³.

   Laagcalorisch gas (arm gas) en hoogcalorisch gas (rijk gas) bezitten een andere hoeveelheid energie per m³. Hoogcalorisch gas bezit meer energie dan laagcalorisch gas, wat het duurder maakt. Je zal echter minder m³ van dat gas verbruiken.

   Om ervoor te zorgen dat je dezelfde energetische kost per kWh betaalt, gebruikt de distributienetbeheerder verschillende omzettingsformules van m³ naar kWh voor arm gas en rijk gas. Indien je energieverbruik hetzelfde blijft, heeft de omschakeling van arm naar rijk gas daarom geen impact op je factuur.  

  • Is er een financiële compensatie voorzien als mijn toestel van voor 1978 dateert en ik een nieuw toestel moet kopen?

   Vandaag is het zo dat je die kosten zelf moet dragen. 

   Een nieuw toestel heeft echter vele voordelen. Als je je toestel van voor 1978 vervangt door een nieuw toestel, kan je gasverbruik met 25 % dalen. Sommige gewesten geven een premie bij de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel. Je vindt daarover meer informatie op de websites van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  • Wie is er bevoegd om mijn gastoestellen na te kijken? Wat is een ‘bevoegd technicus’?

   Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

   • een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte periodieke controle van verwarmingsketels. Dit is een GI- of GII-technicus.
   • een technicus van de fabrikant van je toestel;
   • een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.

   Je kunt ook de lijst raadplegen van de technici die erkend zijn door je gewest voor de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels, door het ingeven van je postcode.

  • Waar kan ik de coördinaten van een bevoegde technicus vinden om mijn gastoestellen te laten nakijken?

   Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

   • een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte periodieke controle van verwarmingsketels. Dit is een GI- of GII-technicus.
   • een technicus van de fabrikant van je toestel;
   • een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.

   De markt is vrij. Het is niet aan ons om een bepaalde technicus eerder aan te raden dan een andere.

   Je kunt ook de lijst raadplegen van de technici GI of GII die erkend zijn door je Gewest voor de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels, door het nakijken of je gemeente al dan niet betrokken is bij de omschakeling naar rijk gas, met behulp van je postcode.

  • Moet mijn gasmeter worden aangepast voor de omschakeling naar rijk gas?

   Neen, je gasmeter moet niet aangepast worden. In sommige gevallen zal een technicus van je distributienetbeheerder een aanpassing moeten doen aan je huisdrukregelaar bij je gasmeter, of aan een drukregelaar. Deze aanpassing is helemaal gratis. Ze is ten laste van je distributienetbeheerder. De aanpassing van de huisdrukregelaar is noodzakelijk voor je veiligheid. Je moet dus je distributienetbeheerder toegang geven tot je woning of gebouw.

   In Brussel en in een groot deel van de Antwerpse agglomeratie zijn er geen huisdrukregelaars. Er moet dus niets aangepast worden.

   Op de site van je distributienetbeheerder kan je terugvinden hoe je zo’n technicus kunt herkennen.

   Opgelet, bedrijven die gemiddelde druk binnen krijgen via hun distributeur moeten hun eventuele lagedrukinstallatie laten nakijken en, indien nodig, de drukregelaar laten aanpassen. Die aanpassing is op hun kosten.

  • Wat als ik de distributienetbeheerder niet wil binnenlaten om de huisdrukregelaar aan te passen? Kan mijn gastoevoer dan afgesloten worden?

   Voor je eigen veiligheid is het noodzakelijk dat de huisdrukregelaar van je woning/gebouw aangepast wordt voor de omschakeling naar rijk gas. Die aanpassing is ten laste van je distributienetbeheerder en zal niet zorgen voor kosten op je gasfactuur.

   Je bent verplicht om je distributienetbeheerder toegang te verlenen tot je woning/gebouw. Als die je huisdrukregelaar niet kan aanpassen, kan hij je gastoevoer afsnijden voor je eigen veiligheid.

  • Wat moet ik doen als huurder versus eigenaar van een woning of gebouw?

   De eigenaar van een gastoestel staat in voor de compatibiliteit van zijn toestel met rijk gas, en dus voor de eventuele bijstelling ervan. 

   De eigenaar van een huurwoning moet de kosten dragen voor het nakijken en eventuele bijstelling van de gastoestellen die van hem zijn. 

   De huurder moet het nazicht en de eventuele bijstelling betalen van de gastoestellen waar hij eigenaar van is. Hij moet de bevoegde technicus van de eigenaar daarnaast ook toegang tot zijn woning of gebouw geven.

   Kijk als huurder wel na of je huurcontract een clausule bevat waardoor jij de kosten van het nazicht voor compatibiliteit met rijk gas en de eventuele bijregeling van de gastoestellen moet betalen. 

   Als huurder moet je de eigenaar ook informeren over de gasconversie en het feit dat hij de plicht heeft zijn gastoestellen in de woning te laten nakijken en eventueel bij te stellen. Jij wordt immers als gebruiker geïnformeerd over de datum van de omschakeling naar rijk gas door je distributienetwerkbeheerder en/of je gasleverancier. Ze hebben niet de gegevens van de eigenaar.

  • Wat moet ik doen als ik in een appartementsgebouw woon?

   Het nazicht en mogelijke aanpassingen moeten uitgevoerd worden op de toestellen zelf. Als er een centrale verwarmingsketel is, moet het nazicht uitgevoerd worden door de bevoegde technicus van de vereniging van mede-eigenaars of syndicus. De kosten zijn dan ten laste van alle eigenaars. Als alle appartementen uitgerust zijn met een individuele verwarmingsketel, moeten deze allemaal nagekeken worden.

  • Hoe kan ik de technicus van mijn distributienetbeheerder herkennen?

   Op de site van je distributienetbeheerder kan je terugvinden hoe je zo’n technicus kunt herkennen.

  • Moet ik bewijzen dat mijn apparatuur is gecontroleerd? Zo ja, aan wie?

   Nee. U hoeft geen administratieve formaliteiten te vervullen om te bewijzen dat u uw gastoestellen hebt laten controleren en/of afstellen.


   Het is echter essentieel om al uw gastoestellen te laten controleren door een erkend installateur. De technicus kan ook controleren of aan alle voorwaarden is voldaan voor uw veiligheid en/of die van uw werknemers. U kunt dus gerust zijn.

   De technicus kan je een bezoekrapport geven met de gastoestellen die zijn gecontroleerd en de aanpassingen die zijn gedaan. Zo hebt u een schriftelijk verslag van zijn bezoek en de uitgevoerde werkzaamheden. Dit rapport is voor u. Je mag het aan niemand anders geven.

 • GEVOLGEN VOOR BEVOEGDE TECHNICI

  • Wie zijn de bevoegde technici die de verificaties kunnen uitvoeren in het kader van de omschakeling naar rijk gas?

   Er zijn drie types bevoegde technici die het nazicht kunnen uitvoeren in het kader van de omschakeling naar rijk gas:

   • technici die erkend zijn door een van de drie gewesten in het kader van de periodieke, verplichte controle van verwarmingsketels. Het gaat over GI- of GII-technici;
   • technici van de fabrikanten van gastoestellen;
   • technici van de distributeurs die werd aangesteld door de fabrikanten van de toestellen.
  • Wat zijn de gevolgen van de omschakeling naar rijk gas voor mij als bevoegd technicus?

   Als je klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar rijk gas, moeten al hun gastoestellen nagekeken en indien nodig aangepast worden vóór de conversie. 

   Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

   Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

   Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen

   Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

   Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel. Neem ook een kijkje op de de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, waar je meer informatie vindt.

   Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een bericht ontvangt van zijn distributienetbeheerder of gasleverancier dat hem op de hoogte brengt van de omschakeling.

   Probeer het nazicht te combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je twee bijstellingen moet doen: een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling.

   Informeer je klanten zelf ook over de omschakeling, ook al zullen je betrokken klanten tijdig een bericht van hun distributienetbeheerder en/of gasleverancier ontvangen. De indicatieve conversiekalender vind je op de site van de distributienetwerkbeheerders van je klanten.

  • Wanneer moet ik de toestellen van mijn klanten nakijken?

   Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant. Probeer dit nazicht te combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je twee bijstellingen moet doen : een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling.

   Je klant ontvangt tijdig bericht van zijn distributienetbeheerder en/of gasleverancier om hem op de hoogte te brengen van de omschakeling, maar je kan je klanten ook zelf informeren over de omschakeling. De indicatieve conversiekalender vind je op de site van de distributienetwerkbeheerder van je klant.

  • Waar kan ik meer informatie vinden over de technische aspecten van de omschakeling?

   Ga zeker een kijkje nemen op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici van gas.be.  

   Daar vind je onder meer de sectorale gedragscodes, opgesteld in samenwerking met de federatie van de ketel-en branderfabrikanten ATTB en aanbevollen door de installateursfederaties Bouwunie Installateurs en ICS. Je vindt er ook gedetailleerde informatie over de technische voorschriften, evenals sjablonen voor het bezoekverslag en modelbrieven.

   Gas.be organiseert ook informatiesessies voor bevoegde technici. 

  • Moet ik als bevoegd technicus mijn klanten op de hoogte brengen van de omschakeling?

   Je klanten zullen tijdig een bericht ontvangen van hun distributienetbeheerder en/of hun gasleverancier, maar je kan je klanten ook zelf informeren over de omschakeling. Op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, vind je een modelbrief die je hiervoor kunt gebruiken.

  • Wat gebeurt er als mijn klanten hun gastoestellen niet laten nakijken?

   Als de gastoestellen niet nagekeken worden, kan dat een risico inhouden na de omschakeling. De toestellen zullen dan misschien niet meer optimaal functioneren: ze kunnen meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers kan eronder lijden. 

   Informeer je klanten hierover. 

   Herinner hen er ook aan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden. Dat kun je nakijken.

   Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

   Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

   Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen

   Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

   Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel. Neem ook een kijkje op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, waar je meer informatie vindt.

  • Hoe zie ik tijdens de verificatie of een gastoestel geschikt is voor rijk gas? Kan ik dat zien aan de kentekenplaat?

   Dat kan je zien op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici van gas.be.